WIE ZIJN WIJ?

WIJ ZIJN DOENERS

Wij zijn doeners. Een gemeenschap voor kwetsbare jongvolwassenen die extra aandacht nodig hebben.

Er is een open en veilige cultuur waarin we elkaar kunnen aanspreken op de waarden: plezier, respect, vertrouwen, medeleven en gezondheid.
Op deze pagina vertellen we je graag meer over wie zij zijn.

Nadruk op zelfregie

Wij werken individueel en vraaggericht met de nadruk op zelfregie en co-partnerschap. We zijn een leef- en werkgemeenschap en gaan ervan uit dat elk individu continu blijft leren en dat dit leren vanuit een dialoog tot stand komt. Doenersdreef werkt volgens het principe “hulpvraag van de cliënt centraal” en zoekt hierbij naar mogelijkheden om de cliënt zoveel mogelijk te kunnen laten deelnemen in de maatschappij. Eigen regie, privacy en autonomie van cliënten staan hoog in het vaandel bij DDZ.

WIE ZIJN WIJ?

Doenersdreef is een kleinschalige WLZ-erkende zorgaanbieder met een innovatief karakter. We hebben een breed aanbod van 24-uursopvang, ontwikkelingsgerichte dagbesteding èn leerbanen. Jongeren en jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking, soms in combinatie met een vorm van autisme, geven wij een stevige basis voor een actieve en waardevolle deelname aan de maatschappij.

Voor ons is ieder mens uniek en ieder mens mag ‘eigen-aardig-gedrag’ vertonen. Vanuit deze uniciteit worden cliënten in hun omgeving ondersteund en begeleid om de kwaliteit van hun leven te waarborgen. Eigen regie en empowerment van de cliënten staan hierbij hoog in het vaandel. Dit is waar wij naar streven voor alle jongeren en jongvolwassenen ongeacht huidskleur, godsdienst, seksuele geaardheid, fysieke gesteldheid of strafrechtelijk verleden.
Wij vinden het belangrijk om in verbinding te staan met onze cliënten, de natuur maar ook onze naaste buren en omgeving. Vanuit deze verbinding ontstaat gezamenlijke groei en ontwikkeling.

Echte doeners op dreef!

DE
DOELGROEP

Jongeren 18-/18+

Jongeren van 18-/18+ met een (licht) verstandelijke beperking hebben behoefte aan toekomstperspectief. Doenersdreef vindt het belangrijk dat jongvolwassenen gemotiveerd zijn tijdens hun verblijf en een actieve houding laten zien tijdens hun traject. Met jongvolwassenen die in het ‘begeleid zelfstandig wonen project’ van Doenersdreef wonen, zal indien mogelijk, toegewerkt worden naar minder intensieve zorg. Zij worden ondersteund in hun weg richting zelfstandigheid om uiteindelijk op eigen benen te kunnen staan. ‘Afschalen’ is hierbij een kernbegrip, net als zelfregie, dialooggericht werken en participatie.
Er wordt ingezet op kortdurende behandelingen, trainingen en leermodules, waarbij integraal samengewerkt wordt met de coach, woonbegeleiders en de gedragskundige en het netwerk.

(Jong) volwassenen met verstandelijke beperking en een autisme spectrum stoornis

Cliënten met een verstandelijke beperking en een autisme spectrum stoornis worden op onze woonlocatie Klein Rhijnvis ondersteund, begeleid en behandeld daar waar dat nodig is. Er wordt continue gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van de cliënten. Samen met de cliënt en zijn of haar netwerk wordt middels een individuele begeleidingsstijl maatwerk geboden en wordt continue gezocht naar de juiste balans tussen overvraging en onder stimulering van de bewoners. Het dagprogramma bestaat om die reden uit inspannende- en ontspannende activiteiten.
Naast het wonen op “Klein Rhijnvis” zijn er volop mogelijkheden tot het volgen van een zinvolle dagbesteding. Leren en werken behoren tevens tot de mogelijkheden. De omgeving leent zich hier optimaal voor en we zoeken naar verbinding op verschillende gebieden. De dagbesteding is gericht op persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden, maar kan ook gericht zijn op werk.

Moeder en kind

Doenersdreef biedt (toekomstige) moeders met een (licht) verstandelijke beperking begeleiding tijdens hun zwangerschap en daarna opvoedondersteuning. Door middel van praktische pedagogische opvoedbegeleiding, zowel intramuraal als extramuraal, wordt gewerkt aan zoveel mogelijk zelfstandigheid, het vergroten van de pedagogische vaardigheden en het creëren van een veilig opvoedklimaat. Doenersdreef richt zich op het bieden van een stabiele woonomgeving om vanuit daar multi problematiek aan te pakken.

DE
ORGANISATIE

De volgende kernwaarden zijn voor medewerkers en cliënten belangrijk en wij vinden het belangrijk dat iedereen deze waarden zoveel mogelijk ervaart in het werken, wonen, ontmoeten en bezoeken van Doenersdreef. Er is een open en veilige cultuur waarin we elkaar kunnen aanspreken op de waarden: plezier, respect, vertrouwen, geluk, medeleven en gezondheid.

Kernwaarden en succesfactoren

Om ons als zorginstelling te onderscheiden is het nodig dat wij een flexibele innoverende bedrijfsvoering houden. Hierin hebben wij de visie dat cliënten die ondersteuning van ons krijgen een zo zelfstandig mogelijk toekomst perspectief hebben waarbij we gezamenlijk zoveel mogelijk streven naar een waardig en gelukkig leven voor iedereen.

Bestuurders

Als bestuurders van Doenersdreef zijn wij bevlogen personen die nauw betrokken zijn bij de bewoners en medewerkers. Onze inzet en toewijding zijn gericht op het bevorderen van de ontwikkeling en integratie van mensen met een licht verstandelijke beperking (lvg) in de samenleving.

Wij zetten ons altijd in om onze bewoners te ondersteunen bij het vinden van hun plaats in de maatschappij, door hen te helpen bij het opbouwen van vaardigheden, het vergroten van zelfvertrouwen en het aanmoedigen van persoonlijke groei.

Wij als bestuurder van Doenersdreef staan altijd klaar om de belangen van de bewoners en medewerkers te behartigen en zijn vastbesloten om een veilige, inclusieve en ondersteunende omgeving te creëren waarin iedereen gelijk is aan elkaar.

Medezeggenschap

Medezeggenschap of samenzeggenschap is bij Doenersdreef georganiseerd via bewoners-overleggen en huiskamergesprekken op de verschillende locaties. De bijeenkomsten vinden minimaal een keer per twee weken plaats in Almere en Hulshorst en staan in het teken van onderwerpen die de cliënten en hun netwerk zelf belangrijk vinden. De cliënten kunnen bij ingewikkelde kwesties ondersteund worden door een externe vertrouwenspersoon vanuit het LSR; het landelijk steunpunt voor medezeggenschap in zorg en welzijn.

Daarnaast organiseert Doenersdreef minimaal twee maal per jaar een beleidsdag en een inspiratiedag. Op deze dagen komen medewerkers en cliënten bijeen om met elkaar in dialoog te gaan over het beleid, verdiepingsslagen te maken en elkaar vooral te inspireren.

Cliëntwaardering

Binnen Doenersdreef is gekozen om met een cliëntwaarderings-onderzoek te meten hoe cliënten hun kwaliteit van leven beoordelen en de rol die Doenersdreef daarin heeft. Het levert een beeld op hoe de cliënten hun leven waarderen en geeft tevens management-informatie waarmee de organisatie zich kan verbeteren.
Doenersdreef maakt gebruik van de methode “Ben ik Tevreden”. De methode is gebaseerd op de verschillende domeinen van de kwaliteit van leven (Schalock). Deze methode is tevens verbonden aan de waaier van cliëntervaringsinstrumenten van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg.

Vertrouwens-
Personen

Marcella Karstens
Cliëntenvertrouwenspersoon Wkkgz

T. 06 30 76 03 85
M. m.karstens@hetlsr.nl

Catrineke Hooghiemstra
Cliëntenvertrouwenspersoon WZD Hulshorst

T. 06 21 69 89 03
M. c.hooghiemstra@hetlsr.nl

Kwaliteit-Rapporten

Wij vinden goede ondersteuning belangrijk tijdens het leerproces, naast de ondersteuning van pedagogisch medewerkers of leermeesters zijn er enkele vertrouwenspersonen aanwezig om hulp te bieden aan cliënten.